Google
     >>โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง รับรองมาตรฐานและหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
หน้าแรก | หลักสูตร | สถานที่เรียน - ที่พัก | คณาจารย์ | การสมัคร | ติดต่อเรา | ถาม - ตอบ | ประมวลภาพ
 

จัดทำโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และความชำนาญในการ
ติวเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทั้งสี่เหล่า มานานกว่ายี่สิบเอ็ดปี
รวมทั้งคณะนายทหารปกครอง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียน
เตรียมทหาร รุ่นพี่นักเรียน นายร้อย นายเรือ นายเรืออากาศ
นายร้อยตำรวจ และนักเรียนเตรียมทหาร (คณาจารย์เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่เป็นนายทหาร นายตำรวจ
ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
จากทั้งในและต่างประเทศทั้งสิ้น)

1.  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชายชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้รู้จักแนวทางในการเตรียมตัว
เตรียมความพร้อม ทั้งด้านวิชาการ พลศึกษา และสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า โดยเฉพาะนักเรียนต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ
บางคนเรียนเก่ง แต่ขาดข้อมูลทางด้านลึก เกี่ยวกับแนวข้อสอบ แต่ก็ต้องพลาดไป
จึงทำให้เสียเวลา 1 - 2 ปี กว่าจะสอบได้ แต่บางคนเรียน ไม่เก่ง เกรด 2 กว่า
แต่รู้แนวทางเป็นอย่างดี ก็สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหารได้ นอกจากนี้
ทางโครงการฯ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.1 และ ม.2 ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับ
ชั้น ม.ต้น สามารถเข้าร่วม โครงการฯ เพื่อศึกษาแนวทาง และเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ
จะมีโอกาสในการสอบเข้าได้สูงกว่า
 
 
2.  เป็นโครงการที่ไม่หวังผลทางธุรกิจ จึงไม่เป็นภาระทางด้านการเงินสำหรับผู้ปกครอง
มากนัก ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก เป็นเพียงค่าชั่วโมงการสอนของอาจารย์, ค่าบำรุง
สถานที่ (สถานที่เข้าค่ายส่วนตัว ที่มีมาตรฐาน) ค่าตำรา เอกสาร, ค่าเดินทางไปสมัคร
(คอร์ส มี.ค. และ ดูงาน คอร์ส ต.ค.) และไปสอบเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ, ค่าซัดรีด
และค่าคนดูแลสถานที่ ซึ่งนักเรียนที่มีทุนทรัพย์น้อยก็ยังสามารถ เข้าร่วมโครงการฯได้
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับทางสังคมได้อย่างทั่วถึง
มากขึ้น
 
 
3.  ในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมแต่ละหลักสูตรกันมาก
แต่ทางโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง สามารถรับได้เพียงจำนวนจำกัด โดยให้โอกาส
สำหรับผู้ที่ติดต่อมาก่อน แต่ในปีนี้ ได้ปรับปรุง โดยจัดเตรียมสถานที่รองรับ นักเรียนเข้าติว
เพื่อเตรียมความพร้อมได้เพิ่มขึ้น และสมบูรณ์กว่าเดิม เพื่อความสะดวกสบาย และ มีสมาธิ
ในการอ่านหนังสือ เป็นที่น่าประทับใจ และน่าภูมิใจของ คณะผู้จัดทำ เพราะทำให้ นักเรียน
ที่เข้าโครงการฯ สามารถสอบผ่านข้อเขียน เข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร ได้มากขึ้นทุกปี
และนักเรียนของโรงเรียนที่สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ได้ในปีก่อน ๆ ก็มาดูแล แนะนำ
แนวทางให้กับน้อง ๆ ที่จะเข้าร่วมในโครงการฯ ปีนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
 
 
4.  เป็นศูนย์บริการข้อมูลการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อย ทั้ง 4 เหล่าสามารถโทรขอคำปรึกษา
และขอข้อมูลเอกสาร ให้ฟรี (หลักสูตรปัจจุบันนี้โรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า เปิดรับ
นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ที่อายุไม่เกิน 17 ปี
ก็มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้ โดยใช้วุฒิ ม. 3 ในการสมัคร ในปีการศึกษา 2560
จะสมัครสอบฯ โดยใช้วุฒิ ม.4 โดยมีอายุไม่เกิน 18 ปี)
 
 
5.  ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่สนใจ ในการสอบเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ตั้งแต่ปี 2537 และ ประสบผลสำเร็จมากว่า 21 ปี 

1. รับรองมาตรฐาน และหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ
2. สถานที่ตั้งของโรงเรียนมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง
3. 21 ปี มีนักเรียนสอบติดมากกว่า 700 คน
4. ผู้บริหารระดับสูง จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร
และโรงเรียนนายร้อยโดยตรง
5. ทีมคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อย ทั้งสี่เหล่า สอนเทคนิค
คิดลัดเทคนิคการจำดีเยี่ยม เก็งข้อสอบได้ตรงทุกปี บางท่าน
มีประสบการณ์ในการสอนและการติวนักเรียนสอบเข้า 4 เหล่า
มากกว่า 30 ปี
6. ค่าลงทะเบียนเรียน แต่ละหลักสูตรถูกมากที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ
7. ควบคุมระเบียบวินัยดีที่สุด โดยนายทหารปกครอง ที่จบจาก
โรงเรียนนายร้อยโดยตรง โดยจำลองแบบมาจากโรงเรียนนายร้อย
เหล่าต่าง ๆ
8. ฝึกภาคสนามในสนามสอบจริง
9. อาจารย์ของโรงเรียนดาวทอง เรียบเรียงตำราและแนว ข้อสอบย้อนหลัง
มากกว่า 20 ปี
10. ลูกศิษย์ของเราที่สอบผ่านเข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จะกลับมา
เป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้อง ๆ ต่อไป
11. อัตราส่วนจำนวนนักเรียน ที่สอบเข้าได้ ต่อจำนวนของ
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมากที่สุดนักเรียนที่สอบผ่านรอบแรก
จะได้รับการติดตามฝึกพละและเตรียมตัวสอบรอบสองให้
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
12. มีที่พักที่เก็บตัวในกรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
13. มีความเข้มข้นในจิตวิญญาณ คุณธรรม ความเป็นทหาร ตำรวจ สูง

 


Copyright © โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
เลขที่ 55/245-246 หมู่ที่5 หมู่บ้านพฤกษ์ลดารังสิต-คลองสี่
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150