ตรวจผลคะแนนแบบประเมินผล Pretest & Postest คอร์ส เมษายน 2560

สำหรับผุ้ปกครองนักเรียนเข้าสู่ระบบ
  นักเรียนชั้น ป.3
  นักเรียนชั้น ป.4
  นักเรียนชั้น ป.5
  นักเรียนชั้น ป.6
  นักเรียนชั้น ม.1
  นักเรียนชั้น ม.2
  นักเรึยนชั้น ม.3
  นักเรียนชั้น ม.4
  นักเรียนชั้น ม.5
  นักเรียนชั้น ม.6
 

จำนวนผู้เข้าตรวจสอบผลคะแนน