ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ตอนที่ 1
 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ตอนที่ 2
 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ตอนที่ 3


 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ตอนที่ 1
 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ตอนที่ 2
 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปของเศษส่วน
 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปการกระจาย
 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นสิบหรือร้อยให้อยู่ในรูปทศนิยม
 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์
 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 การเขียนร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ ในรูปทศนิยม


 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง
 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 การเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน