2

สื่อการเรียนรู้ E-Learning กระทรวงศึกษาธิการ

ขั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้นป.6 ชั้น ม.1 ชั้นม.2 ชั้น ม.3
คณิตศาสตร์ เทอม1 คณิตศาสตร์ เทอม1 คณิตศาสตร์ เทอม1 คณิตศาสตร์ เทอม1 คณิตศาสตร์ เทอม1 คณิตศาสตร์ เทอม1
คณิตศาสตร์ เทอม2 คณิตศาสตร์ เทอม2 คณิตศาสตร์ เทอม2 คณิตศาสตร์ เทอม2 คณิตศาสตร์ เทอม2 คณิตศาสตร์ เทอม2
ภาษาอังกฤษ เทอม1 ภาษาอังกฤษ เทอม1 ภาษาอังกฤษ เทอม1 ภาษาอังกฤษ เทอม1 ภาษาอังกฤษ เทอม1 ภาษาอังกฤษ เทอม1
ภาษาอังกฤษ เทอม2 ภาษาอังกฤษ เทอม2 ภาษาอังกฤษ เทอม2 ภาษาอังกฤษ เทอม2 ภาษาอังกฤษ เทอม2 ภาษาอังกฤษ เทอม2
ภาษาไทย เทอม1 ภาษาไทย เทอม1 ภาษาไทย เทอม1 วิทยาศาสตร์ เทอม1 วิทยาศาสตร์ เทอม1 วิทยาศาสตร์ เทอม1
ภาษาไทย เทอม2 ภาษาไทย เทอม2 ภาษาไทย เทอม2 วิทยาศาสตร์ เทอม2 วิทยาศาสตร์ เทอม2 วิทยาศาสตร์ เทอม2
วิทยาศาสตร์ เทอม1 วิทยาศาสตร์ เทอม1 วิทยาศาสตร์ เทอม1      
วิทยาศาสตร์ เทอม2 วิทยาศาสตร์ เทอม2 วิทยาศาสตร์ เทอม2      
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทอม1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทอม1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทอม1      
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทอม2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทอม2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทอม2     คู่มือการใช้งาน
ระบบ E-Learning กระทรวงศึกษาธิการต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรม flashplayer และควมปรับรุ่นให้เป็นรุ่นใหม่เสมอ